Sikorka89

40 tekstów – auto­rem jest Si­kor­ka89.

Z Mężczyzną jest jak z nar­ko­tykiem- łat­wo się uza­leżnić, trud­no zakończyć. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 14 września 2012, 17:25

"Sztuką" nie jest wy­baczyć, ale za­pom­nieć i po­now­nie zaufać... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lipca 2012, 17:56

Niewyob­rażal­nie trud­no jest wyz­być się pew­nych na­wyków i zacho­wań, które widziało się przez la­ta, niemal co dzień... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lipca 2012, 16:46

Jeśli chcesz, by ktoś Ci zaufał, zas­tanów się czy ufasz sam sobie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 marca 2012, 20:07

Cza­sami dzień ma za mało godzin, jed­nak są chwi­le, gdy za wol­no upływa... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 września 2011, 23:44

Zmieniamy się pod wpływem przeżytych wy­darzeń, a nie ze względu na upływa­nie czasu... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 września 2011, 14:51

Wspar­cie, które mi da­jesz jest niczym koło ra­tun­ko­we na środ­ku oceanu... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 lipca 2011, 13:54

Praw­dzi­wy przy­jaciel nie będzie całe życie słodzić. W od­po­wied­nim mo­men­cie da kopniaka.
Nie bądź zły, być może to je­dyna szcze­ra osoba. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 lipca 2011, 20:32

Naj­większe szczęście ja­kie mnie w życiu spotkało?
Móc Kochać Ciebie i być kochaną przez Ciebie.
Nie jest ani ulot­ne, ani chwi­lowe. Praw­dzi­we Szczęście... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 lipca 2011, 18:21

Po­mimo te­go, że cho­roba ata­kuje fi­zycznie- części ciała czy narządy, to jed­nak naj­bar­dziej od­czu­wa to psychika... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 lipca 2011, 18:03
Sikorka89

„Dla Was to tylko piłka, ale dla mnie to sens życia”

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność